Team Lëtzebuerg Magasinn 25.06.2020

TL-RTL

Am COSL Magasinn dréit sech haut alles ëm den uerdentleche Kongress. Deen huet wéinst der Coronakris musse vum Mäerz an de Juni verréckelt ginn. Wéi gewinnt huet de President vum COSL a senger Ried  op d´Joer 2019 zeréck gekuckt an de Covid-19 war natierlech och een Thema, Rich Simon.

https://www.rtl.lu/radio/cosl-magazin/s/3154955.html