Team Lëtzebuerg Magasinn – 22.04.2021

TL-RTL

Am Team Lëtzebuerg ️ Magasinn vum 22. Abrëll 2021, thematiséiert den Rich Simon mam Heinz Thews d‘Long-Term Athlete Development (LTAD) Konzept.